Talabor 2007 Utazásszervező- és Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Utazásszervezési tevékenységgel kapcsolatos

Általános szerződési feltételek

A Talabor 2007 Utazásszervező- és Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1125 Budapest, Hableány utca 6/B.; cégjegyzékszám: 01-09-947705; adószám: 13878038-2-43; telefonszám: +36 (1) 796 5933; fax: +36 (1) 700 2160; email: info@talaborutazasok.com) mint utazásszervező (a továbbiakban: Talabor) által szervett utazásokra az egyedi utazási szerződés, a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint az ezek által nem vagy nem kellően szabályozott körben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254. § rendelkezései, valamint az utazásszervező és – közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

I. Az utazási szerződés hatálya és egyes szerződéses rendelkezések

1) Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor az utazó az utazást megrendelte, a Talabor a megrendelést elfogadta, a jelentkezést nyilvántartásba vette, erről a jelentkezőt – akár saját, akár partner utazási irodán keresztül történő értékesítés esetén – értesítette. Ha az utazó nem személyesen jár el, akkor erre nevében és helyette megbízottja is jogosult. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az utazó (megbízó) és közte létrejött jogviszony Talabornál szabályszerű – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazása igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos, birtokába jutott okiratot információt haladéktalanul átadni az utazónak. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből ebből fakadó, a Talabort ért, illetve annak oldalán sem merült károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik

2) Az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díjat, valamint egyéb feltételeket és fontos információkat a Talabor által közzétett programfüzet, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. Az adatokban bekövetkezett esetleges változásokról a Talabor az utazókat tájékoztatja.

3) Ha a Talabor a jelentkezést helyhiány miatt vagy más okból csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Talabor az utazót jelentkezésének elfogadásáról értesíti. Ezen értesítésig az utazó a jelentkezést bármikor visszavonhatja, a Talabor a befizetett előleget – a ténylegesen felmerült költségek levonása után – visszafizeti.

4) Ha a Talabor kínálatában nem szereplő, egyedi utazás vagy más szolgáltatás szervezésére ad megbízást az utazó, akkor egy külön ajánlatban meghatározott költségátalány letétbe helyezésére köteles. Az utazási szerződés létrejötte esetén ez az összeg a részvételi díjba beszámít, ellenkező esetben a Talabor leszámlázza az utazónak.

II. A részvételi díj megfizetésének feltételei

1) A részvételi díj a programban szereplő szolgáltatások árát, a Talabor eljárási és szervezési díját elfoglalja magában. A biztosítási díjak, az esetleges vízumdíjak, helyben fizetendő fakultatív programok ellenértéke, kaució, üdülőhelyi díj, oktatás stb. ellenértéke a részvételi díjban nem szerepelnek.

2) A közlekedési költségek díjszabási és hatósági árának változása miatt, továbbá egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték változása miatt a Talabor – az igazolt mértékben – az árat időkorlátozás nélkül megváltoztathatja. A külföldi szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt a Talabor a részvételi díjat legkésőbb az indulást megelőző 20. napon felemelheti, a konkrét változásról az utazót írásban értesíti. Az általános kalkulációs elveket, az ezzel kapcsolatos kedvezményeket, határidőket a programfüzet, illetve az egyes utazásokról vonatkozó tájékoztató tartalmazzák.

3) Amennyiben a Talabor által közölt részvételi díjból jelentkezéskor előleget kell fizetni, az a mindenkori részvételi díj 40%-a, amennyiben a szolgáltatást nyújtó vagy külföldi partnere előzetesen más feltételeket nem határoz meg. Ezt a Talabor a megfelelő utaknál külön közzéteszi. A hátralékot – teljes részvételi díjat – legkésőbb 28 nappal az indulást megelőzően kell az utazónak befizetnie külön felszólítás nélkül. Ennek elmaradása esetén az utazási szerződés megszűnik és stornó díj kerül felszámításra a III/4. pont szerint.

4) A már létrejött utazási szerződés alapján az adott programon belül a megrendelő módosíthat (időpont, szálláshely, résztvevő utazók pl.), de az indulást megelőző 60 napon belül módosítani alkalmanként csak a részvételi díj 1%-ának megfizetése ellenében van lehetőség. Az indulást megelőző 28 napon belüli létszámváltozás vagy útlemondás esetében az útlemondási feltételek lépnek érvénybe. Lekötött, adott jelentkezőre kalkulált csoportos utazás esetén egy esetleges létszámváltozás a személyenkénti részvételi díját növelheti/csökkentheti. Több mint 2 fő módosítás esetén a teljes csoportos utazásra új kalkuláció készül, az egyéni részvételi díjak változásáról Talabor a kalkulációt követően tájékoztatja a megrendelőt (pályázati utak).

5) A megrendelő az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan harmadik személyre, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel. A jogok és kötelezettségek átruházását megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségek megfizetéséért a megrendelő és a harmadik személy egyetemlegesen állnak helyt. Az utazó haladéktalanul, de legkésőbb az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerinti utazási szolgáltatás megkezdését megelőző öt napon belül köteles tájékoztatni a Talabort arról, ha az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamennyi feltételnek megfelelő személyre átruházza.

6) Ha az utazó utazása során a Talabor programjában nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe, köteles annak árát a helyszínen a megadott pénznemben befizetni. Ezekért a szolgáltatásokért (étkezés, közlekedés stb.) a Talabor felelősséget nem vállal. Esetleges további, helyben fizetendő költségek (üdülőhelyi díj, külön szolgáltatások, kaució, síoktatás stb.) a Talabor tájékoztatást ad.

III. Az utazási szerződés megszűnésének esetei és jogkövetkezményei

1) A Talabor legkésőbb az utazás megkezdése előtt 3 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződésről a befizetett teljes összeg visszatérítése mellett, ha: az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény akadályozza (pl. emberi élet és egészség, vagyonbiztonság veszélyeztetése) vagy a jelentkezők száma a csoport indításához szükséges legalacsonyabb létszámot nem éri el, ami csoportos autóbuszos utazásaink esetében 12 fő.

2) A fenti esetekben az utazónak a teljes befizetett összeg visszajár, vagy az utazó az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek biztosítására a Talabornak lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utazót terheli, ha alacsonyabb értékű a Talabor köteles a díjkülönbözet az utazónak megtéríteni.

3) Amennyiben az utazást vis maior (pl. járvány, háborús esemény, terrorcselekmény, baleset vagy technikai akadályok) befolyásolja, a szolgáltatások elmaradásáért a Talabor felelősséget nem vállal, az ilyen okokból jelentkező többletköltségek az utazót terhelik.

4) Az utazást a megelőző 60 napig történő útlemondás esetén a megrendelő utazónként bruttó 6 000 Ft/fő egyszeri lemondási költséget fizet, amennyiben a Talabor külföldi partner ennél hosszabb határidőt nem határoz meg. Vis maior miatti útlemondás esetén a Talabor Kft   5 000 Ft / fő összegű kezelési költség felszámítására jogosult. Pályázati szolgáltatással megrendelt utazás esetén, ha az utazás vis maior folytán marad el, továbbá nem a Talabor hibájából eredő, teljes útlemondás esetén a Talabor a pályázatírás költségeit az utazás elmaradása ellenére is – mint teljesített szolgáltatás ellenértékét –  ki számlázza a megrendelőnek, melynek összegét Felek egyezően a tanulmányi utakra vonatkozó pályázatban elnyert bruttó összeg 20% mértékében határoznak meg. Ezt az a Talabor az ilyen utaknál külön is közzéteszi. Az utazó az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést egyoldalú, Talabornak címzett nyilatkozattal bármikor – lemondási díj megfizetése mellett – megszüntetheti. Ha az utazó az utazás tervezett megkezdése előtt 60-28. Napon belül az utazástól eláll, (vagy hatósági elutasítás miatt nem vesz részt az utazáson) részvételi díj 40%-át köteles megfizetni a lemondási díjként. Indulást megelőző 28-15. napig történő visszamondásnál az utazó a részvételi díj 50%-át köteles megfizetni lemondási díjként. Indulást megelőző 15. és 08. naptári nap közötti visszamondásnál a teljes részvételi díj 75%-át, indulást megelőző 7. naptári napon belüli visszamondásnál a teljes részvételi díj 100%-át köteles megfizetni lemondási díjként. A Talabor ettől eltérhet akkor, ha a külföldi közreműködője az ellenállásra 30 napnál hosszabb határidőt kötött ki!

5) Ha az utazó azért áll el a szerződéstől, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke a 20%-ot meghaladja vagy a Talabor az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetve a program lényegesen megváltozott, az utazót a III/2. pontban meghatározott jogosítványok illetik meg.

6) Az utazót saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabály megsértése miatt az utazásból kizárják, vagy más okból önmagát zárja ki, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett és ezen belül is csak a külföldi szolgáltató által nem számlázott díjak forint ellenértékére tarthat igényt. A részvételi díjban szereplő egyéb költségek és a Talabor szervezési díjának visszatérítése nem követelheti.

IV. Vegyes rendelkezések

1) Az utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, vám, vízum, deviza stb.) jogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából vagy megszegésével eredő felelősség, költségek és károk az utazót terhelik.

2) Utazási csomagra vonatkozó szerződéses jogviszony esetén a Talabor az egyedi szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért kötelezettséget vállal, és segítséget nyújt az utazó számára, ha az utazás során (bármely utazási szolgáltatással összefüggésben) nehéz helyzetbe kerül. Az utazó ez esetben a Talabor képviseletében eljáró személyt köteles haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatást követően a Talabor képviselője megteszi a szükséges intézkedéseket, és értesíti a Talabort. Utazási csomagra vonatkozó szerződéses jogviszony esetén az utazó haladéktalanul köteles jelezni a Talabor részére a szerződéssel kapcsolatban észlelt szerződésszegést. E jelzést az utazó a Talabornak címzett és Talabor számára megküldött email üzenet, vagy telefonos tájékoztatást formájában köteles megtenni. Amennyiben erre az utazónak lehetősége nincs, akkor a jelzést a Talabor képviseletében eljáró személynek köteles megtenni, aki a jelzést követően haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, és értesíti a Talabort.

3) Az utazót az utazási csomagra vonatkozó szerződéses jogviszony esetén is megilleti a II. fejezet 5. pontjában meghatározott szerződésátruházási jogosultság.

4) Az utazó az utazási szolgáltatás nyújtására vagy utazási csomagra vonatkozó szerződéssel kapcsolatban észlelt bármely körülménnyel kapcsolatban panasztételre jogosult. A panaszt személyesen a Talabor székhelyén, vagy a Talabornak címzett és Talabor számára megküldött email üzenet, a Talabornak címzett és postai szolgáltatással székhelyére megküldött levél vagy telefonos tájékoztatás, illetve fax üzenet formájában jogosult megtenni.

5) A busz műszaki meghibásodása esetén a Talabor köteles azonnal de maximum 6 órán belül gondoskodni a megfelelő jármű pótlásáról.

A Talabor elérhetőségei a következők:

székhely: 1125 Budapest, Hableány utca 6/B.
email cím: info@talaborutazasok.com
telefonszám: +36 (1) 796-5933
fax: +36 (1) 700-2160

A Talabor a beérkezett szóbeli panaszt haladéktalanul, írásban előterjesztett panaszt (a beérkezéstől számítva) legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről és az ennek nyomán megtett intézkedésekről a panaszt előterjesztő utazót tájékoztatja. A panasz elutasítása esetén a Talabor álláspontját indokolja; amennyiben a szóban előterjesztett panasszal kapcsolatban a Talabor által kezdeményezett intézkedésekkel az utazó nem ért egyet, úgy a Talabor a panaszról és ezzel kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát átadja az utazónak.

A vitás kérdéseket Felek megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni. Az utazó vitarendezés céljából panaszával a továbbiakban az alábbi hatósághoz, békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat.

Illetékes fogyasztóvédelmi hatóság: elsődlegesen a fogyasztó (utazó) lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe (továbbá a tevékenység gyakorlási helye, illetve a jogellenes magatartás elkövetésének helye) szerint illetékes, fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

Illetékes békéltető testület: fogyasztó (utazó) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület.

Illetékes bíróság: utazásszervező (Talabor) székhelye, vagy utazó belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság.

5) Autóbuszos utakkal kapcsolatban az Utazó tudomásul veszi, hogy az autóbusznál jelentkezni legkésőbb az indulás előtt 15 perccel kell. Amennyiben Utazónk elkésik, az autóbusz a kijelölt indulási időponton túl maximum 10 percet várok, majd jegyzőkönyv felvételét követően elindul. Irodánk a befizetett összeget nem téríti vissza. Az indulás helyszínére történő utazás megoldása az Utazó kizárólagos felelőssége, költségeit az Utazó viseli. Autóbuszos társas útra személyenként maximum 40 kg csomag vihető. Az utastérben az ülések alatt és az üléssorok közötti folyosón csomagok szállítása a balesetveszély elkerülése érdekében tilos! Az utastérbe felhozott kézitáska őrzésére az Utazó maga gondoskodik. Az utazás időtartama alatt a csomagtérben elhelyezett csomagokért csak a saját hibából eredő csomagvesztésért és megrongálódásért felelős az utaztató. Az autóbusz utasterében bizonyíthatóan az utazó által okozott károkért annak okozóját terheli a kártérítési kötelezettség. Az autóbuszok indulási és érkezési állapotáról jegyzőkönyv készül.

6) Szállást is tartalmazó, utazási csomagra vonatkozó szerződés alapján szülő vagy törvényes képviselő nélkül utazó kiskorú utazó esetén a szülő vagy törvény képviselő a utazás és szállás helye szerinti viszonyoknak, körülményeknek (pl. térerő és internetelérés) és jogszabályok megfelelő figyelembevételével korlátozás nélküli közvetlen telefonos, email alapú, illetve video híváson keresztüli vagy egyéb internetalapú kapcsolatot tarthat a kiskorú személlyel, illetve a kiskorú személyért felelős és a kiskorú személy tartózkodási helyén tartózkodó személlyel. A kiskorú személyért felelős és a kiskorú személy tartózkodási helyén tartózkodó személy nevét és elérhetőségét az egyedi szerződés tartalmazza.

7) Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásban ütköző áruk szállítása tilos! Dohányzás az autóbuszon tilos! Kizárható az utazásból az a személy, aki veszélyezteti utazótársait, a közlekedés biztonságát (fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság). Az utazó jogosult az utazási szerződésben rögzített utazásra szóló részvétel jogát hogyan harmadik személynek engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételeknek. Az utazó köteles erről a Talabort haladéktalanul tájékoztatni, csatolva az engedményes nyilatkozatát. A módosítási költséget ebben az esetben meg kell fizetni. Az engedményezésből eredő igazolt többletköltségeket az engedményező viseli, az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségek alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes átvállalta.

8) A Talabor az utazóit a rendelkezésre álló biztosítási ajánlatok közül a kívánt módon és mértékben, külön térítés ellenében baleset, betegség és poggyászkár esetére biztosítja. Az útlemondási biztosítást a Talabor vagy általánosan alkalmazza és beépíti az áraiba, vagy hanem úgy a rendelkezésre álló biztosítási ajánlatot birtokában egyedileg szolgáltatja. Az alkalmazott módszerrel az adott szezonra szóló programfüzet külön tájékoztatást ad. A biztosítási kötvényt illetőleg a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot a Talabor köteles a kifizetett szolgáltatások igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az utazónak kiadni. Az utazás során történt káreseményt a helyszínen hatósági vagy más igazolással dokumentálni kell.

9) Az utazás során az utazó által harmadik személynek az okozott kárért az utazó tartozik felelősséggel.

10) A Talabor szolgáltatással teljesítéséért akkor is felel, ha ahhoz közreműködőt vesz igénybe. A szerződésszegéssel okozott kárt köteles megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy a megfelelő teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az elvárható volt.

11) Ha a Talabor az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, az utazóval történő megállapodás alapján köteles vagy leszállítani a díjat, vagy más módon kártalanítani.

12) Ha az utazás megkezdését követően a Talabor a szerződésben szereplő szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatással pótolni. Ha a szolgáltatások értéke az eredetileg tervezett szolgáltatás értékét meghaladja a különbözet az utazóra nem hárítható. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatásra nincs lehetőség, vagy azt az utazó indokoltan nem fogadja el, a Talabor köteles az utazót a kiinduló állomásról szállítani, ennek költségeit viselni, az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni. A sí- és hasonló túrák jellegéből adódóan az időjárási viszonyokkal magyarázható program eltolódásokért vagy elmaradásért a Talabort felelősség nem terheli.

13) Az utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles bejelentést tenni, a késedelemből eredő kárért az utazó felelős. Az utaskísérő (telepített képviselő) az utazó bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utazónak átadni. Az utazó kifogásait az utazás tényleges befejezését követő 10 napon belül köteles a Talabor tudomására hozni és bejelentéséhez csatolni a történtekkel kapcsolatos dokumentumokat.

14) A Talabor fenntartja a jogát, hogy a szálláshelyet azonos kategórián belül megváltoztassa, vagy a programokat azonos jellegű és értékű programokra felcserélje.

15) A közlekedési vállalatok szolgáltatásainak elmaradása vagy módosulása esetén a Talabort felelősség nem terheli.

16) Az utazó poggyászának őrzéséről köteles maga gondoskodni, kivéve, ha a szállítás vagy megőrzése céljából a Talabor vagy közreműködője átvette.

17) A Talabor a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel (cégjegyzékszám: 01-10-043228; biztosító tevékenységi engedély száma: 373/1996) szerződéses jogviszonyban.

A biztosító címe (székhelye): 1132 Budapest, Váci út 36-38.

A biztosító elérhetősége: +36 (1) 452 3580; ugyfelszolgalat@eub.hu

Kijelölt hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesíti Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-ellenőrzési Osztálya (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; idegenforgalmi@bfkh.gov.hu).

18) A program füzetben előforduló esetleges nyomdahibákért Talabor felelősséget nem vállal.

19) Az utazási szerződés létrejöttekor ezt a szerződést egyrészt Talabor képviselője, másrészt a megrendelő utazó, illetve képviselője írja. Amennyiben az utazó helyett megbízott, vagy egy utazó további utazók megbízásából jár el, a megbízók nevét is fel kell tüntetni, ha van meghatalmazás, azt jelezni és mellékelni.

20) A Talabor jogosult megismerni az utazó(k) utazási szolgáltatásra, illetve utazási csomagra vonatkozó szerződésben rögzített személyes adatait a (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján e szerződés teljesítése jogcímén, a szerződés megkötése, a szerződés teljesítése, illetve a szerződésben foglalt jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint a szerződés megszüntetése, továbbá a Talabor szerződéssel kapcsolatos jogos érdekének védelme és a Talabort a szerződéssel kapcsolatban terhelő jogi kötelezettségek teljesítése céljából. A utazási szolgáltatásra, illetve utazási csomagra vonatkozó szerződés aláírásával az utazó kifejezetten hozzájárul a szerződésben meghatározott személyes adatainak Talabor általi megismeréséhez és kezeléséhez, továbbá kijelenti, hogy a Talabor adatkezelési tájékoztatóját megismerte és megértette.

A szerződés szerinti megrendelő és az utazó(k) eltérése esetén az utazási szolgáltatásra, illetve utazási csomagra vonatkozó szerződés aláírásával a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a kezelésében lévő és a szerződés teljesítéséhez Talabor részéről elengedhetetlen személyes adatoknak (az utazó(k) szerződésben feltüntetett személyes adatainak) Talabor általi megismeréséhez és kezeléséhez adattovábbítás révén jogcímet biztosít. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés aláírásával a Megrendelő szavatol azért, hogy e személyes adatoknak Talabor részére történő továbbítására megfelelő jogcímmel rendelkezik a személyes adatok jogosultja(i) részéről, illetve szavatolja, hogy a Talabor adatkezelés tájékoztatóját az utazóval/utazókkal megismertette, aki/akik annak tartalmát megértették.

21) Az Általános Szerződési Feltételek az Utazási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

Talabor 2007 Utazásszervező- és Közvetítő  Kft.