UTAZÁSI SZERZŐDÉS
(minta)

amely létrejött egyrészről a Talabor 2007 Utazásszervező- és Közvetítő Kft. (székhely: 1112 Budapest, Zólyomi út 40/B., 1112 Budapest, Zólyomi út 40/B.; cégjegyzékszám:01-09-947705 /2; eng. szám: U-001221.; adószám: 13878038-2-43.; vagyoni biztosíték: Európai Utazási Biztosító Zrt.) a továbbiakban, mint Talabor,

másrészről

Az utas neve: lakcíme: tel: Szül. idő: Útl.sz.:

a továbbiakban, mint Utas között az alábbi feltételekkel:

1. Az Utas megrendeli, a Talabor teljesíti a következőkben meghatározott szolgáltatás(oka)t:

1.1 Megnevezés: …………………………………………………………………………………………….

1.2 Időtartam: ………………………………………………………………………………………………..

1.3 Helyszíni szolgáltatást nyújtja: …………………………………………………………………………..

1.4 Útvonal, célállomás: …………………………………………………………………………………….

1.5 Utazás módja: ……………………………………………………………………………………………

1.6 Indulás, érkezés helye, időpontja: …………..……………………………………………………………

1.7 Utas által megrendelt részszolgáltatások: ………………………………………………………………

1.8 Utas külön kérései: ……………………………………………………………………………………………

2. A szolgáltatás(ok) ellenértékeként az Utas az alábbi díjakat fizeti:

Részvételi díj: …… fő * ……………………Ft/fő = ……………………………Ft

……………felár: …… fő * ……………………Ft/fő = ……………………………Ft

Storno biztosítás: …… fő * ……………………Ft/fő = ……………………………Ft

Mindösszesen: ……………………………Ft,

mely összegből jelen szerződés aláírásáig előlegként ……………………………Ft-ot,

a fennmaradó részt pedig …………………………… napjáig a Talabor számlájára átutal/pénztárába befizet. A részvételi díj magában foglalja/nem foglalja magában a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját.

3. A szállítási költségek díjszabási vagy hatósági árának változása miatt, továbbá egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték változása miatt a Talabor – az igazolt mértékben – az árat időkorlátozás nélkül megváltoztathatja. A külföldi szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása miatt a Talabor a részvételi díjat legkésőbb az indulást megelőző 20. napon felemelheti, a konkrét változásról az utast írásban értesíti.

4. Utas tudomásul veszi, hogy az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén kifogását köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, a közlés késedelméből eredő kárért felelős.

5. A Talabor szavatolja, hogy szolgáltatását e szerződésben és a mellékletét képező Programfüzetben és Általános Utazási Feltételekben meghatározott mennyiségben és minőségben teljesíti.

6. Az Utas kinyilatkozza, hogy a Programfüzetet és az Általános Utazási Feltételeket megismerte.

Jelen Utazási szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Kelt: ………………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Talabor 2007 Kft. Utas